Quyết định Thành lập Trung tâm học tập và Phát triển Cộng đồng Việt

Ngày 12/12/2012, Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Tp. HCM HASCON, đã ra Quyết định thành lập Trung tâm và Quyết định Bổ nhiệm Thạc sĩ Vũ Bảo Châu gữi chức giám đốc Trung tâm VLCDC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

& QUẢN LÝ HASCON

Số:  12-043  /TC–HTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o---

                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng  12  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

TRUNG TÂM HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VIỆT

CHỦ TỊCH HỘI TƯ VẤN KHOA HỌC

                           CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ Tp. HỒ CHÍ MINH HASCON

- Căn cứ Quyết định số 6003 /QĐ – UBND ngày 29/11/2005 của UBND Tp. HCM, cho phép thành lập Hội Tư vấn KHCN & Quản lý Tp. HCM.

- Căn cứ Quyết định số 3068 /QĐ – UBND ngày 07/07/2006 của UBND Tp. HCM, phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Hội Tư vấn KHCN & Quản lý Tp. HCM.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Tư Vấn KHCN & Quản lý Tp. HCM.

- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Hội .

- Căn cứ Đơn xin thành lập Trung tâm Học tập và Phát triển Cộng đồng Việt

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Học tập và Phát triển Cộng đồng Việt trực thuộc Hội

Tư vấn   HASCON

Tên giao dịch nước ngoài: Viet Learning and Community Development Center

Tên viết tắt: VLCDC 

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Học tập và Phát triển Cộng đồng

Việt theo Điều lệ tổ chức và hoạt động  của Trung Tâm, được Hội Tư vấn   HASCON phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

                                               CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên

- Lưu Văn phòng Hội.

                                                TS Nguyễn Bách Phúc

DSCN2893

Thảo luận

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu !

  • twitter takipci satin almak - sıcak içecek otomatları - basketbol potası - k2 belgesi yenileme - hyundai yedek parça - iş güvenlik - zenci porno